Current Interest Japanese

Ai'shiteru yo

under construction

Japanese Phrases


Konnichiwa=good afternoon
Konbanwa=good evening
oyasuminasai=good night (bed time)
Sayonara=bye
Itte kimasu=bye from own home
Mata ashita=see you tomorrow
Mata rashuu=see you next week
Suminasen=excuse me/sorry
Hello=Konnichiwa
Good morning=Ohayo
Good evening=Konbanwa
How are you?=Genki desu ka?
I'm fine Genki=desu
Nice to meet you=Hajimemashite("shtay")
Goodbye=Sayonara
See you later=Mata ne
Goodnight=Oyasuminasai
Please=Kudasai
Thanks=Arigato
Excuse me=Sumimasen
Sorry=Gomenasai
Yes=Hai
No=Iee
Forbidden/Impossible =Dame
My name is ... Watashi wa ... desu
What is your name? Namae wa nan desu ka?
I come from ...the USA Amerika kara kimashita
Do you speak English? Eigo wakarimasu ka?
I don't understand =Wakarimasen
Who? =Dare?
What? =Nan?
When? =Itsu?
Where? =Doko?
Why? =Naze?
How much? =Ikura?
Where is/are the ... hotel? Hoteru wa doko2 desu ka?
...station? Eki wa doko desu ka?
...tourist info? Annaijo wa doko desu ka?
...toilet? Toire wa doko desu ka?

Emergency

English Japanese
Excuse me! Sumimasen!
Help me, please Tasukete kudasai
I'm lost Michi mayotta
Stop! Yamete kudasai!
Pervert!!! Chikan!!!
Police (Police!!!) Keikan (Omawarisan!!!)
Ambulance Kyukyusha
Fire Kaji

Numbers

English Japanese
1 Ichi
2 Ni
3 San
4 Shi
5 Go
6 Roku
7 Nana
8 Hachi
9 Ku
10 Ju
11 Ju-ichi
20 Ni-ju
100 Hyaku
1000 Sen

1526